Leveringsvoorwaarden

1. Definities
1.1 In deze Algemene Leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Verkoper: Jeder Trading B.V. gevestigd te (8243 RC) Lelystad (NL) aan de Zuidersluisweg 42.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie verkoper producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat of met wie verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door verkoper, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die verkoper voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 123stelten.nl
1.2. Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3. Algemene Leveringsvoorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper is ingestemd.
1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6. Door het gebruik van de internetsites van Verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.7. Verkoper is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Verkoper is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Verkoper via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Verkoper ontvangen. b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
c. een offerte is door de Koper getekend en door Verkoper ontvangen ingeval door Verkoper een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
D. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende bestelformulier aan Verkoper via fax of per post verzonden. Deze zijn door Verkoper ontvangen.
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Verkoper herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Verkoper de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6. Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
3.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kosten factoren. Wanneer een dezer kostprijs bestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.
3.4 Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

4. Betaling
4.1 Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Opdrachtgever op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
4.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting alvorens danwel ten laatste op moment van levering der producten, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de Opdrachtgever wordt gereclameerd. Bij voorkeur kan de betaling vooraf per bank geschieden: ABN AMRO bank Lelystad rekeningnummer NL24ABNA0498024318 Verkoper heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.
4.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen inkoop voorwaarden van de Opdrachtgever.
4.5 Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
4.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
4.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
4.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door ons te maken incassokosten bedragen minstens 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 140,00 en komen ten uwen laste. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.9 Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
4.10 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
a. vooruitbetaling per bank
b. rembours betaling
c. iDeal
d. Paypal (visa, mastercard etc)
Verkoper kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.11 Een rembours betaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 2500,- worden niet onder rembours bezorgd.
4.12 Van de overige betaalmethodes, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke is ingestemd.
4.13 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.14 De Verkoper helpdesk is bereikbaar voor informatie op werkdagen tijdens kantooruren.

5. Levering en leveringstijd
5.1 De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
5.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.
5.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
5.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

6. Aflevering en risico
6.1 Alle producten die verzonden worden binnen de Benelux, zijn verzekerd tegen schade die tijdens het transport op kunnen treden.
Eventuele schade dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten gemeld te worden bij Jeder Trading B.V, na deze twee dagen vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid.
Alle producten die worden verzonden buiten de Benelux, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever. Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.
6.2 De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
6.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de Opdrachtgever geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel uitvalt.
6.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Opdrachtgever.
6.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.
6.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de Opdrachtgever.
6.7 Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
6.8 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie, Jeder Trading B.V. te Lelystad aan de Zuidersluisweg 42.

7. Tevredenheids garantie
7.1 De consument Koper kan binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Het product zal slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.  Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en het een standaard artikel betreft kan er na overleg met Verkoper aanspraak gemaakt worden op de tevredenheids garantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
7.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
7.4 Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Verkoper binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Verkoper betaalde voor de duur van de overmacht.

8. Overmacht
8.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
8.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd.
8.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de Verkoper de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de Verkoper de keuze heeft de levering uit te stellen of koopovereenkomst te ontbinden.
8.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
8.6 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
9.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.
9.3 Voordat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
9.4 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.
9.5 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Opdrachtgever Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Opdrachtgever Verkoper op Verkopers eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.
9.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Verkoper.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
10.2 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
10.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.4 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.5 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

11. Inspectie en reclame/klachten
11.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricage fouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.
11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
11.3 Opdrachtgever zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
11.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.
11.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.
11.6 Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.
11.7 Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.
11.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.
11.9 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 12 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12 (garantie).

12. Garantie en aansprakelijkheid
12.1 Mocht tijdens het gebruik van met name machines blijken dat de werking niet aan de eisen voldoet, als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan wordt het betreffende product gratis door Jeder Trading B.V. vervangen of gerepareerd, mits een betreffende aangifte door de koper wordt gedaan binnen 12 maanden na datum van aankoop en een originele factuur of aankoopbon kan worden overlegd. Consumenten hebben 24 maanden recht op Garantie volgens deze voorwaarden.
12.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleuren e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, danwel naar handelsgebruik worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.
12.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie en aansprakelijkheid indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend, overbelasting, onoordeelkundig gebruik danwel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften cq handleiding.
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid, nalatig onderhoud of door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken.
e. indien er schade of gebreken zijn aan gebruiksdelen of onderdelen onderhevig aan slijtage
12.4 De verkoper is, behoudens in geval van duidelijk aantoonbare grove schuld of opzet van de zijde van verkoper, nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke wordt geleden door de koper en/of derden. In elk geval is de verkoper niet aansprakelijk voor gevolgschade,  immateriële schade en bedrijfs- of milieuschade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de (totstandkoming van de) overeenkomst alsmede de aard en het gebruik van de geleverde artikelen. De verkoper zal door de koper tevens worden gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesses, verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de door verkoper geleverde artikelen.
12.5 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door onze assuradeur in het onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien onze verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 4.500,00.
12.6 Het is mogelijk dat Verkoper op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waar naar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.7 De gegevens die u invoert op de internetsite worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt
12.8 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan
info@jedertrading.nl

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever op basis van een derden beding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
13.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

14. Publicaties
14.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.
14.2 Alle getoonde afbeeldingen en product beschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen van de geleverde producten van Verkoper aan Opdrachtgever
14.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Opdrachtgever of andere eender welke andere partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, danwel tengevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens medeweten.

15 Partiële nietigheid
15.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene leveringsvoorwaarden beschikbaar bij de KVK onder nummer 55187099 te Lelystad op naam van Jeder Trading B.V.Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Jeder Trading B.V. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. Jeder Trading B.V. kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site vermelde informatie is – anders dan uitsluitend voor PRIVE gebruik- alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van Jeder Trading B.V. is verkregen.